วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

การเขียนรายงายเชิงวิชาการ

แบบทดสอบก่อนเรียน
๑. ค.
๒. ก.
๓. ข.
๔. ข.
๕. ง.
๖. ข.
๗. ง.
๘. ก.
๙. ง.
๑๐.ก.
กิจกรรมที่ 1 : การเลือกเรื่องในการเขียนรายงานเชิงวิชาการคิดสร้างสรรค์เรื่องที่จะเขียน รายงานขณะที่ศึกษา "ลิลิตตะเลงพ่าย" และ "มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี" แล้ว ท่านว่า เรื่องใดที่น่าสนใจ อยากค้นคว้า อยากศึกษาให้ลึกซึ้ง เพื่อให้รู้จริง ตอบเฉพาะชื่อเรื่อง ในเวลา 3 นาที
ตอบ           ๑. ความเป็นมาของชื่อศาตราวุธของพระนเรศวร
                 ๒. กลศึกที่พบในเรื่อง
                 ๓.ความเชื่อที่ปรากฎในเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
                 ๔.การใช้คำ(การเล่นคำ)ที่ปรากฏในลิลิตตะเลงพ่าย
                 ๕.การทำยุธหัตถี ของพระนเรศวร
                ๖. คุณค่าของเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
 
กิจกรรมที่ 2 : การกำหนดทิศทางและขอบเขต คิดสร้างสรรค์เรื่องที่จะเขียนรายงาน ให้ท่านเลือกหัวข้อในกิจกรรมที่ 1 เพียงเรื่องเดียว แล้วฝึกเขียนจุดมุ่งหมาย พร้อมกำหนดขอบเขตของการศึกษา
ตอบ         จุดมุ่งหมาย  : เพื่อศึกษา  ความเป็นมาของชื่อศาตราวุธของพระนเรศวร
               ขอบเขตของการศึกษา  : ในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาจากหนังสือเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย พร้อมทั้งหนังสืออ้างอิงที่มีเนื้อหาตรงกับเรื่อง

กิจกรรมที่ 3 : กำหนดรูปแบบวิธีการ และระบุแหล่งข้อมูล
  คำสั่ง : จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วบันทึกโดยนำความรู้ที่ศึกษามาใช้ กำหนดรูปแบบ  วิธีการเอง และอย่าลืม ระบุแหล่งข้อมูลด้วย
ตอบ    หัวข้อหลัก  : โลหะปราสาทปูชนียสถานหนึ่งเดียวในโลกที่เมืองไทย
            หัวข้อรอง  : ความหมายของโลหะปราสาท
             เนื้อหา  : โลหปราสาทเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งแต่เดิมถูกบดบังด้วย อาคาร แต่ภายหลังได้ทำการรื้อทิ้งและนำมาสร้างพลับพลารับแขกเมืองราชอาคันตุกะของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีพระนิพนธ์ไว้ว่า สมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริถึง พระเจดีย์ที่จะทรงสร้างประจำวัดอย่างที่พระราชดำริสร้างสำเภาวัดยานนาวา จึง โปรดฯให้สร้างโลหปราสาทแทนพระเจดีย์
            ที่มา : สกุลไทย ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒๐๕๓ (อังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗) : หน้า ๖๑
 
กิจกรรมที่ 4 : การวางโครงเรื่อง
๑. ค.
๒. ง.
๓. ข.
๔. ก.
๕. ง.

กิจกรรมที่ 5 : การเรียบเรียงเนื้อหา
๑. ง.
๒. ง.
๓. ข.
๔. ก.
๕. ค.

กิจกรรมที่ 6 : การเขียนบรรณานุกรม
  คำสั่ง : จงพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้แล้ว ทำกิจกรรมต่อไปนี้
๑. การจัดเรียงรายละเอียดในแต่ละกลุ่มไม่ถูกต้อง
ตอบ     ๑, ๒ , ๓, ๔
๒. จงเรียงลำดับบรรณานุกรมแต่ละเล่มให้ถูกต้องโดยนำเสนอเฉพาะหมายเลข
  ๑. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ร้อยกรอง สิทธา พินิจภูวดล , ประทัป วาทิตทินทร นครหลวงกรุงเทพธนบุรี : ๒๕๑๖
  ๒. "นิทานนานาชาติ" (๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๓) บรรจบ พันธุเมธา สตรีสาร ๓๓
  ๓. คู่มือเลี้ยงทารก กรุงเทพมหานคร : ๒๕๑๑ สมศิริ(นามแฝง) แพร่พิทยา
  ๔. คู่มือเลี้ยงทารก กรุงเทพมหานคร : ๒๕๑๑ สมศิริ(นามแฝง) แพร่พิทยา
  ๕. คึกฤทธิ์ ปราโมช , ม.ร.ว. "ซอยสวนพลู" ๗ (๒๗ กันยายน ๒๕๒๓) : สยามรัฐ
ตอบ   ๕ , ๓, ๔,  ๒, ๑

แบบทดสอบหลังเรียน
๑.ก.
๒.ค.
๓.ค.
๔.ก.
๕.ง.
๖.ค.
๗.ข.
๘.ข.
๙.ง.